กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กรณีปกติ
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560
ชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ตามรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน
โดยพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้ที่ http://mis.bsru.ac.th

กรณีชำระเงินล่าช้า
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2560
ชำระเงินที่ กองคลัง อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ตามเวลาทำการ
หมายเหตุ** กรณีชำระเงินในเวลาที่ผ่อนผัน นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วันละ 20 บาท แต่รวมไม่เกินภาคเรียน ละ 500 บาท

นักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนด จะไม่มีผลการเรียน
และจะต้องดำเนินการ “รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา”
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบแจ้งการชำระเงินยื่นเป็นหลักฐานในการชำระเงิน หากมีการผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

#BSRUAnnouncement กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 #BSRUNews

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ