ปิดฉากอลังการ ละครเวที “เสียงของพ่อ”

ปิดฉากอลังการ ละครเวที “เสียงของพ่อ”

จบลงด้วยความประทับใจ กับการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “เสียงของพ่อ” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งรอบสุดท้ายของการแสดง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน และอาจารย์เพียรพิลาส พิริยะโภคานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง และอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการร่วมแสดงด้วย
ละครเวทีเรื่อง “เสียงของพ่อ” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9) เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ภายใต้ชื่อโครงการ “ปลูกไทย ในแบบพ่อ” จัดให้มีการจัดกิจกรรมละครเวทีเทิดพระเกียรติขึ้นในชื่อโครงการ “ละครเวทีเทิดพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบัน ระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันของรัฐ และเอกชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิต – นักศึกษา ที่เป็นเยาวชนของชาติ ได้ค้นคว้า เรียนรู้ และ ซาบซึ้ง ในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 70 ปี แล้วนำมาสื่อสารแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรูปแบบของละครเวที โดยสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยจัดแสดงละครเวที ครั้งนี้ โดยเน้นกระบวนการของการผลิตละครเวทีแบบมีส่วนร่วมของนิสิต-นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

#BSRURecentnews ปิดฉากอลังการ ละครเวที “เสียงของพ่อ”#BSRUNews

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน