มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมเลือกตั้งประธานสภานิสิต&นายกนิสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมเลือกตั้ง

“นายกองค์การบริหารนิสิต”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 1 / อาคาร 24 ชั้น 1 / อาคาร 30 ชั้น 1

“ประธานสภานิสิต”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1

“นายกสโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 30 ชั้น 1

“นายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 24 ชั้น 1

“นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ฯ”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 1

“นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 1

“นายกวิทยาลัยการดนตรี”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 24 ชั้น 1

**ใช้บัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา
ได้รับ 2 กิจกรรม