มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวินัย เกิดทับทิม ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวินัย เกิดทับทิม
ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

#BSRURecentnews ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ #BSRUNews