มบส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 2”

มบส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 2”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 2” ขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 27 ชั้น 4 และอาคาร 11 ชั้น 9 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในการประชุม

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2” #BSRUNews