คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2”

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2”

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2” กิจกรรมที่ 1 : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ณ ห้องประชุม อาคาร 30 ชั้น 10 โดย ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย คุณธนากร พละชัย ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “STEM ศึกษาพัฒนาทักษะการคิด”

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2” #BSRUNews