มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ประจำ (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน “เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย” จากคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญคณาจารย์ประจำ (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้)
ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน
“เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย” จากคณาจารย์ประจำ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1

#BSRUAnnouncement “เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย” จากคณาจารย์ประจำ #BSRUNews