สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย ทดลองใช้งานฐานข้อมูล “หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล “หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย”
ของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด : หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง
สามารถเข้าใช้ได้ที่ URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 – วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

#BSRUAnnouncement ฐานข้อมูล “หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย” #BSRUNews