สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่าย 13 แห่ง เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่าย 13 แห่ง
เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย
“การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4”

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ http://www.thaisim.or.th/
กำหนดการ ส่งบทความต้นฉบับ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560
รายละเอียดการเบิกค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยฯ สามารถนำใบเสร็จค่าลงทะเบียน
ผู้สมัครแล้วขอให้นำส่งบทความ หลักฐานการสมัคร พร้อมหลักฐานการสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ภายหลังเมื่อท่านได้เสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมทางวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ท่านนำในเสร็จค่าลงทะเบียนนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา (นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร) เพื่อจักได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนให้ท่านต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://research.bsru.ac.th/spare2/thaisim2017.php

#BSRUAnnouncement สถาบันวิจัยและพัฒนา รับบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4” #BSRUNews