คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 25 ม.ค. 2560 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชนให้แก่นักเรียนและชุมชนวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีการจัดฐานกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ 11 กิจกรรม อทิ เช่น ยุวมัคคุเทศก์ ผ้ามัดย้อม ขับร้องเพลงประสานเสียง สื่อออนไลน์ ความรู้ด้านกฏหมาย รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นต้น ซึ่งคณะครุศาสตร์นำทีมโดย อ.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และ อ.กอบกุล ชินชัยภูมิ นำนิสิตคณะครุศาสตร์ร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังกล่าว

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3 #BSRUNews