สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการถนนสายวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการถนนสายวิทยาศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ซึ่งถึงพร้อมทั้งทักษะทางปัญญา ทักษะการจัดการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการค้นคว้า มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์แก่สาธารณชน ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการถนนสายวิทยาศาสตร์ โดยจัดให้นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 35 คน และนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 65 คน ฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงวิทยาศาสตร์ ถนนโยธี ซึ่งในการนี้ คุณกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้เกียรติมาเปิดการอบรม และร่วมเป็นวิทยากรด้วย

จากนั้นได้แบ่งกลุ่มนิสิตปฏิบัติงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2560 ณ งานถนนสายวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (assessment as learning) ทั้งนี้ ได้รับการชื่นชมและความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคน นับเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic assessment) ของรายวิชา การสื่อสารวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกัน

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการถนนสายวิทยาศาสตร์ #BSRUNews