มบส. จัดการเสวนาเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : มหาบุรุษผู้ภักดีต่อราชจักรีวงศ์”

มบส. จัดการเสวนาเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : มหาบุรุษผู้ภักดีต่อราชจักรีวงศ์”

วันที่ 19 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการเสวนาเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : มหาบุรุษผู้ภักดีต่อราชจักรีวงศ์” ในวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค อาจารย์สมปอง ดวงไสว และคุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา

#BSRURecentNews มบส. จัดการเสวนาเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : มหาบุรุษผู้ภักดีต่อราชจักรีวงศ์” #BSRUNews