ขอแสดงความอาลัยแด่ คุณแม่ซุ่ยมิง แซ่ตั้ง มารดาของนางรัตนา สุวัชรชัย

591007-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%87-01

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่
คุณแม่ซุ่ยมิง แซ่ตั้ง
มารดาของนางรัตนา สุวัชรชัย
นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พิธีสวดพระอภิธรรม : วันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น.
พิธีสวดพระอภิธรรม/พิธีกงเต็ก : วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น.
พิธีฌาปนกิจศพ : วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น.
ณ วัดเวฬุราชิน กรุงเทพมหานคร ศาลา 3

**สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นเจ้าภาพในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559