คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัด “โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3)”

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัด “โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3)”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3)” ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี

#BSRURecentNews คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัด “โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3)” #BSRUNews