สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดอบรมวิธีการใช้โปรแกรม English Mate ให้กับนิสิตที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา 2559”

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดอบรมวิธีการใช้โปรแกรม English Mate ให้กับนิสิตที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา 2559”

วันนี้ (12 มกราคม 2560) เวลา 13.00 น. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดอบรมวิธีการใช้โปรแกรม English Mate ให้กับนิสิตที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา 2559” ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 วิทยากรโดย คุณวิศรุต ศักดิ์สุรีย์มงคล และคณะ จากบริษัท ไอโฟร์อินเรดเฮ้าส์ จำกัด อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1, 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นิสิตชั้นปีที่ 1, 2 สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครู และนิสิตชั้นปีที่ 1, 2 สาขาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางดนตรี

#BSRURecentNews สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)” #BSRUNews