งานเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ”

งานเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ”

วันนี้ (11 มกราคม 2560) เวลา 13.00 น. งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 2 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการนักวิชาการ รวบรวม เรียบเรียง และกลั่นกรองผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดทำฐานข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

#BSRURecentNews งานเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ” #BSRUNews