ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559 รอบ”อบรม Admin”

ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559 รอบ”อบรม Admin” โดยใช้โปรแกรม speexx วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2559 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 1051 – 10531 โดย รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีอาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม

#BSRURecentNews ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559 #BSRUNews