สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ประกอบการ”

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ประกอบการ”

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 1 “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ประกอบการ” ระหว่างวันที่ 12, 19, 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ไรวา ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาพม่า) ให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชนและองค์กรภาครัฐและบุคคลทั่วไป ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาครและเขตปริมณฑล และจัดพิธีปิดโครงการวันที่ 26 พ.ย. 2559 โดย รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิด ดำเนินงานโดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ ห้องประชุม จาก โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

#BSRURecentNews สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ประกอบการ” #BSRUNews