ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมงาน “รวมใจถวายอาลัย มหาดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ 9”

ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมงาน
“รวมใจถวายอาลัย มหาดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ 9”
วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2559
ณ วิทยาลัยการดนตรี อาคาร 27

วันที่ 4 ธันวาคม 2559
เวลา 17.30 น. ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “ดนตรีไทยในรัชกาลที่ 9”
วิทยากรโดย ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ
เวลา 18.00 น. ร่วมจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ณ สนามฟุตบอล มบส.

#BSRUupnext “รวมใจถวายอาลัย มหาดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ 9” #BSRUNews