สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการเสวนาวิชาการประกอบการแสดง หัวข้อ “เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฟากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จั

Read more

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดอบรมวิธีการใช้โปรแกรม English Mate ให้กับนิสิตที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา 2559”

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดอ

Read more

งานเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ”

งานเลขานุการ จัดการประชุ

Read more

ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559 รอบ”อบรม Admin”

ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพ

Read more

สาขาวิชาแอนิเมชั่นฯ ร่วมกับ ADM ม.หนานหยาง จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับงานแอนิเมชั่น และการอบรมเทคนิคการใช้สี In Search of Harmony”

{Recent News} สาขาวิชาแอ

Read more