สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)”

{Recent News}
สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)”

วันนี้ (5 มกราคม 2560) เวลา 09.00 น. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา 2559” ณ ห้อง ILC Sound Lab Room อาคาร 11 ชั้น 4 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ กล่าวรายงาน วิทยากรโดย คุณวิศรุต ศักดิ์สุรีย์มงคล และคณะ จากบริษัท ไอโฟร์อินเรดเฮ้าส์ จำกัด อบรมวิธีการใช้โปรแกรม English Mate ให้กับประธานประจำสาขาวิชา และผู้แทนประจำสาขาวิชาผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศใน 4 ด้าน

#BSRURecentNews สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)” #BSRUNews

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดโครงการ “อบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ” รุ่นที่ 23

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดโครงการ “อบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ” รุ่นที่ 23

วันที่ 25 ธันวาคม 2559 สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดโครงการ “อบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ” รุ่นที่ 23 ปี 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี มีนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 14 คน วิทยากรโดย อาจารย์ธีระยุทธ ปานเนตรแก้ว ซึ่ง BSRU News จะนำภาพบรรยากาศมาฝาก ในโอกาสต่อไป

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

#BSRURecentNews สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดโครงการ “อบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ” รุ่นที่ 23 #BSRUNews

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ

วันนี้ (21 ธันวาคม 2559) เวลา 13.00 น. สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 2

#BSRURecentNews สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ #BSRUNews

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดการประชุมและสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

{Recent News}
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดการประชุมและสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ�บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการจัดประชุมประชาวิจารณ์ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนในตำบลสระยายโสม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล �แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในการประชุมประชาวิจารณ์ในครั้งนี้ โดยมีผลสรุปการประชุมประชาวิจารณ์ ดังนี้

ด้านการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน :
อยากให้มีการเปิดการเรียนการสอน เช่น ด้านนวัตกรรมการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารการจัดการภาครัฐ กฎหมาย และการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการดนตรี ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับชุมชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์ ความเป็นบริบทของ อู่ทอง และสระยายโสมได้ในอนาคต

ด้านการเปิดหลักสูตรระยะสั้น :
อยากให้มีการจัดอบรมบริการวิชาการ เกี่ยวข้องกับการพูดในที่สาธารณอย่างไรให้ชุมชนเข้าใจได้ง่าย การมีบุคลิกภาพที่ดี การเปิดคอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา และเป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษา

ด้านอาคารสถานที่ :
ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ และบรรยากาศของสถานศึกษา ให้มีความทัศมัย เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแรงดึงดูดให้กับผู้เข้าเรียน

ด้านความร่วมมือของชุมชน :
ชาวบ้าน ชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยินดีให้ความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อผลักดันให้ศูนย์ฯ ได้เป็นที่รู้จัก มีความทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงในทุกด้าน

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

#BSRURecentNews ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดการประชุมและสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง #BSRUNews

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education

“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education”

คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรม “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education” ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้อง
ประชุมฟลอเรนทีน โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education” #BSRUNews

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ จิตอาสาในการเป็นผู้ให้แก่นิสิตภายในคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ จิตอาสาในการเป็นผู้ให้แก่นิสิตภายในคณะครุศาสตร์

วันที่ 11 ธ.ค.2559 เวลา 9.00 น.
คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ จิตอาสาในการเป็นผู้ให้แก่นิสิตภายในคณะครุศาสตร์ นำโดยอาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา พาน้องเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยมีกิจกรรมการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาเรียนและวิชาชีพต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐญา ขำพูล อาจารย์เพ็ญณัชชา จิระพิชชานันท์
อาจารย์วรินทร แสงแดง และอาจารย์วนิดา โรงอ่อน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ จิตอาสาในการเป็นผู้ให้แก่นิสิตภายในคณะครุศาสตร์ #BSRUNews

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

วันที่ 17 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาสแก่นักวิจัยรุ่นใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนา สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ วช. ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ทุกท่าน ในพิธีปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 หลักสูตร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2559

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา

#BSRURecentNews สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 #BSRUNews

ภาพบรรยากาศวันที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิต (รุ่นที่ 3) “กิจกรรมค่ายเข้มข้น”

ภาพบรรยากาศวันที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิต (รุ่นที่ 3) “กิจกรรมค่ายเข้มข้น”

วันนี้ (17 ธันวาคม 2559) สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิต (รุ่นที่ 3) “กิจกรรมค่ายเข้มข้น” ณ The Canal Garden Resort จ.เพชรบุรี เป็นวันที่ 2 กิจกรรมค่ายเข้มข้นในวันนี้ แบ่งกลุ่มนิสิตทำกิจกรรมฐาน ที่ให้นิสิตฝึกทักษะการใช้ภาษา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากวิทยากรเจ้าของภาษา ซึ่ง BSRU News จะเก็บภาพบรรยากาศ กิจกรรมในค่ายมาฝากต่อไป

#BSRURecentNews ภาพบรรยากาศวันที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิต (รุ่นที่ 3) “กิจกรรมค่ายเข้มข้น” #BSRUNews

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ ศูนย์ภาษา จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิต (รุ่นที่ 3) “กิจกรรมค่ายเข้มข้น”

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ ศูนย์ภาษา จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิต (รุ่นที่ 3) “กิจกรรมค่ายเข้มข้น”

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิต (รุ่นที่ 3) “กิจกรรมค่ายเข้มข้น” ณ The Canal Garden Resort จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 โดย รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในค่ายเข้มข้นประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะการใช้ภาษา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากวิทยากรเจ้าของภาษา และในช่วงเย็นสมาชิกค่ายเข้มข้น ร่วมกันร้องเพลง และจุดเทียนเพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง BSRU News จะเก็บภาพบรรยากาศ กิจกรรมในค่ายมาฝากต่อไป

#BSRURecentNews สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ ศูนย์ภาษา จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิต (รุ่นที่ 3) “กิจกรรมค่ายเข้มข้น” #BSRUNews

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา”

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันนี้ (15 ธันวาคม พ.ศ.2559) ภาพบรรยากาศพิธีปิด และการสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2559 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท (เกาะช้าง) จังหวัดตราด เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับการวางระบบกลไกรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 ทั้งในระดับคณะ/สำนัก วิทยากรบรรยายโดย ดร.เพ็ญพร ทองคำสุข ผู้ช่วยอธิการบดี

#BSRURecentNews งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา” #BSRUNews

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา”

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันนี้ (13 ธันวาคม 2559) งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2559 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท (เกาะช้าง) จังหวัดตราด เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับการวางระบบกลไกรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 ทั้งในระดับคณะ/สำนัก วิทยากรบรรยายโดย ดร.เพ็ญพร ทองคำสุข ผู้ช่วยอธิการบดี

#BSRURecentNews งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา” #BSRUNews

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

วันนี้ (13 ธันวาคม 2559) เวลา 08.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ณ อาคาร 11 ชั้น 9 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เกียรติเป็นประธาน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม โอกาสนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับฟังปาฐกถาพิเศษ จาก ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม สภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรมสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ”

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา

#BSRURecentNews สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 #BSRUNews

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ จิตอาสาในการเป็นผู้ให้แก่นิสิตภายในคณะ

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ จิตอาสาในการเป็นผู้ให้แก่นิสิตภายในคณะ

วันที่ 11 ธันวาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ จิตอาสาในการเป็นผู้ให้แก่นิสิตภายในคณะครุศาสตร์ นำโดยอาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา พาน้องเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยมีกิจกรรมการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาเรียนและวิชาชีพต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐญา ขำพูล อาจารย์เพ็ญณัชชา จิระพิชชานันท์ อาจารย์วรินทร แสงแดง และอาจารย์วนิดา โรงอ่อน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ จิตอาสาในการเป็นผู้ให้แก่นิสิตภายในคณะ #BSRUNews

คณะครุศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

คณะครุศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.สุภาพร ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 …หัวข้อ…นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน..ในฐานะเจ้าภาพร่วม… ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” #BSRUNews

 

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

คณะครุศาสตร์ กิจกรรมการประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) เพื่อเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ซึ่งจัดขึ้น ดังนี้
ครั้งที่ 1…วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2559
ครั้งที่ 2…วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 3…วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมพระยาประมวญวิชาพูล สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการโดยอาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ประธานสาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ร่วมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) #BSRUNews

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEAM Education

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEAM Education

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEAM Education จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติในห้องเรียนปฐมวัย เพื่อต้องการให้ครู บุคลาการทางการศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ในเรื่องการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ STEAM Education สำหรับเด็กปฐมวัย และสามารถนำเอาหลักการ แนวคิดไปใช้ประโยชน์ได้ โดยจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย อาคาร 29

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEAM Education #BSRUNews

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันขงจื๊อ ปี 2016 曼松德孔子学院成功召开2016年理事会

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันขงจื๊อ ปี 2016
曼松德孔子学院成功召开2016年理事会

วันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันขงจื๊อ ประจำปี 2016 ณ มหาวิทยาลัยครุศาตร์เทียนจิน ซึ่งอธิการของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้พูดคุยถึงความร่วมมือและประชุมสรุปถึงแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา และได้กล่าวชื่นชมถึงความมุมานะของสถาบันขงจื๊อ และได้สรุปถึงความร่วมมือและพัฒนาของทั้งสองมหาวิทยาลัยในภายภาคหน้า โดย ผศ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวชื่นชมการทำงานของสถาบันจขงจื๊อ อธิการบดี เกา ยู้เป่า มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียน กล่าวสรุปถึงความมือตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

#BSRURecentNews สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันขงจื๊อ ปี 2016 曼松德孔子学院成功召开2016年理事会 #BSRUNews

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์​ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF” ขึ้น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเลี้ยงดูเด็กในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาทักษะทางสมองและสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในอนาคตได้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย อาคาร 29 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF” #BSRUNews

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 คณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2559 ณ สุชาดาการ์เด้นลอดจ์ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดย ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ

#BSRURecentNews คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 #BSRUNews

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชั้นเรียน ครั้งที่ 2 “เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด : Thinking Classroom”

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชั้นเรียน ครั้งที่ 2 “เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด : Thinking Classroom”

วันที่ 17 และ 18 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชั้นเรียน ครั้งที่ 2 “เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด : Thinking Classroom” ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชั้นเรียน ครั้งที่ 2 “เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด : Thinking Classroom” และสามารถนำกระบวนการไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม อาคาร 30 ชั้น 4 คณะครุศาสตร์

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชั้นเรียน ครั้งที่ 2 “เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด : Thinking Classroom” #BSRUNews