มบส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 2”

มบส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 2”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 2” ขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 27 ชั้น 4 และอาคาร 11 ชั้น 9 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในการประชุม

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2” #BSRUNews

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2”

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2”

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2” กิจกรรมที่ 1 : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ณ ห้องประชุม อาคาร 30 ชั้น 10 โดย ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย คุณธนากร พละชัย ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “STEM ศึกษาพัฒนาทักษะการคิด”

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2” #BSRUNews

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ สาธิต มบส. จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน”

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ สาธิต มบส. จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน”

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน” (English Development Youth Camp) ขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2560 ณ บ้านป่าริมเขื่อนรีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนฝ่ายมัธยม จำนวน 211 คน

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

#BSRURecentNews สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ สาธิต มบส. จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน” #BSRUNews

อธิการบดี รับนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อธิการบดี รับนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ (30 มกราคม 2560) ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พบ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับนโยบายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี

#BSRURecentNews อธิการบดี รับนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ #BSRUNews

สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมผู้นำให้กับ นศ.กศพ ที่ค่ายศรีสวาท เขาใหญ่

วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา (28-29 มกราคม 2560)

สำนักกิจการนักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรม อบรมผู้นำให้กับ นศ.กศพ

ณ ค่ายศรีสวาท เขาใหญ่

221992

221764  221985 221984 221983 221982

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่าย 13 แห่ง เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่าย 13 แห่ง
เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย
“การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4”

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ http://www.thaisim.or.th/
กำหนดการ ส่งบทความต้นฉบับ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560
รายละเอียดการเบิกค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยฯ สามารถนำใบเสร็จค่าลงทะเบียน
ผู้สมัครแล้วขอให้นำส่งบทความ หลักฐานการสมัคร พร้อมหลักฐานการสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ภายหลังเมื่อท่านได้เสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมทางวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ท่านนำในเสร็จค่าลงทะเบียนนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา (นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร) เพื่อจักได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนให้ท่านต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://research.bsru.ac.th/spare2/thaisim2017.php

#BSRUAnnouncement สถาบันวิจัยและพัฒนา รับบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4” #BSRUNews

อาจารย์ มบส. สร้างชื่อ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย

อาจารย์ มบส. สร้างชื่อ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย

อาจารย์ นภัสพร นิยะวานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลที่ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา เรื่อง “Structural Equation Modeling of Factors Affecting of Usage of Social Commerce” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Global Corporate Village-Possibility and Scope” ที่ Neville Wadia Institute of Management Studies and Research, Wadia College Campus เมือง ปูเน่ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีนักวิชาการจากหลายประเทศในแถบเอเชียใต้กว่า 10 ประเทศเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล ประเทศศรีลังกา ประเทศบังกลาเทศ ฯลฯ สำหรับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศมาเลเซียและไทย โดย รศ.ดร.สุนันทา เลาหนัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเชิญเป็น “Eminent Speaker (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ)” ในงานประชุมวิชาการดังกล่าว

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ

#BSRURecentNews อาจารย์ มบส. สร้างชื่อ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย#BSRUNews

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 25 ม.ค. 2560 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชนให้แก่นักเรียนและชุมชนวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีการจัดฐานกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ 11 กิจกรรม อทิ เช่น ยุวมัคคุเทศก์ ผ้ามัดย้อม ขับร้องเพลงประสานเสียง สื่อออนไลน์ ความรู้ด้านกฏหมาย รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นต้น ซึ่งคณะครุศาสตร์นำทีมโดย อ.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และ อ.กอบกุล ชินชัยภูมิ นำนิสิตคณะครุศาสตร์ร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังกล่าว

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3 #BSRUNews

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการถนนสายวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการถนนสายวิทยาศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ซึ่งถึงพร้อมทั้งทักษะทางปัญญา ทักษะการจัดการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการค้นคว้า มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์แก่สาธารณชน ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการถนนสายวิทยาศาสตร์ โดยจัดให้นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 35 คน และนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 65 คน ฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงวิทยาศาสตร์ ถนนโยธี ซึ่งในการนี้ คุณกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้เกียรติมาเปิดการอบรม และร่วมเป็นวิทยากรด้วย

จากนั้นได้แบ่งกลุ่มนิสิตปฏิบัติงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2560 ณ งานถนนสายวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (assessment as learning) ทั้งนี้ ได้รับการชื่นชมและความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคน นับเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic assessment) ของรายวิชา การสื่อสารวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกัน

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการถนนสายวิทยาศาสตร์ #BSRUNews

มบส. จัดการเสวนาเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : มหาบุรุษผู้ภักดีต่อราชจักรีวงศ์”

มบส. จัดการเสวนาเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : มหาบุรุษผู้ภักดีต่อราชจักรีวงศ์”

วันที่ 19 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการเสวนาเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : มหาบุรุษผู้ภักดีต่อราชจักรีวงศ์” ในวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค อาจารย์สมปอง ดวงไสว และคุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา

#BSRURecentNews มบส. จัดการเสวนาเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : มหาบุรุษผู้ภักดีต่อราชจักรีวงศ์” #BSRUNews

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการเสวนาวิชาการประกอบการแสดง หัวข้อ “เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฟากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการเสวนาวิชาการประกอบการแสดง
หัวข้อ “เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฟากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ”

วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการเสวนาวิชาการประกอบการแสดง หัวข้อ “เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฟากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
ร่วมเสวนาโดย
ธีรนันท์ ช่วงพิชิต : นักมานุษยวิทยาประวัติศาสตร์
สุดารา สุจฉายา : นักประวัติศาสตร์สังคม – ธนบุรี
รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน : นักวิชาการด้านวรรณคดีการแสดง
รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ : นักวิชาการด้านนาฏยศิลป์ไทย
ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก : ภาคีราชบัณฑิต สาขานาฏกรรม
ดำเนินรายการโดย
ผศ. ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ และ ดร.ชวโรฒน์ วัลยเมธี

#BSRURecentNews สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการเสวนาวิชาการประกอบการแสดงหัวข้อ “เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฟากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ” #BSRUNews

อธิการบดี ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

อธิการบดี ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว จ.เพชรบูรณ์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี

#BSRURecentNews อธิการบดี ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ #BSRUNews

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัด “โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3)”

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัด “โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3)”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3)” ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี

#BSRURecentNews คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัด “โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3)” #BSRUNews

“Teesside University” สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การสร้างหลักสูตร กับ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย มบส.

“Teesside University” สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การสร้างหลักสูตร กับ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย มบส.

วันนี้ (12 มกราคม 2560) เวลา 11.00 น. Teesside University ประเทศอังกฤษ 1 ใน 20 อันดับมหาวิทยาลัยที่สอนด้านแอนิเมชั่นที่ดีที่สุดในโลก ร่วมประชุมทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การสร้างหลักสูตร และการเรียนการสอน กับ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ BSRU Animation Studios โดย รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตให้การต้อนรับ

#BSRURecentNews “Teesside University” สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การสร้างหลักสูตร กับ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย มบส. #BSRUNews

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดอบรมวิธีการใช้โปรแกรม English Mate ให้กับนิสิตที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา 2559”

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดอบรมวิธีการใช้โปรแกรม English Mate ให้กับนิสิตที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา 2559”

วันนี้ (12 มกราคม 2560) เวลา 13.00 น. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดอบรมวิธีการใช้โปรแกรม English Mate ให้กับนิสิตที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา 2559” ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 วิทยากรโดย คุณวิศรุต ศักดิ์สุรีย์มงคล และคณะ จากบริษัท ไอโฟร์อินเรดเฮ้าส์ จำกัด อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1, 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นิสิตชั้นปีที่ 1, 2 สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครู และนิสิตชั้นปีที่ 1, 2 สาขาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางดนตรี

#BSRURecentNews สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)” #BSRUNews

คณะภาษาต่างประเทศ ม.เกษตรยูนนาน เข้าพบผู้บริหาร มบส. หารือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

คณะภาษาต่างประเทศ ม.เกษตรยูนนาน เข้าพบผู้บริหาร มบส. หารือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

วันนี้ (12 มกราคม 2560) เวลา 10.00 น. สาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำ ศ.ดร.จือกู่เชิง คณบดีคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าพบ ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อหารือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ณ อาคาร 10 ชั้น 3

#BSRURecentNews คณะภาษาต่างประเทศ ม.เกษตรยูนนาน เข้าพบผู้บริหาร มบส. หารือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย #BSRUNews

ศูนย์ภาษา ประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง การเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR)

ศูนย์ภาษา ประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง การเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR)

วันนี้ (11 มกราคม 2560) เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประชุมนิสิตนักศึกษา เพื่อฟังคำชี้แจง และรับ Username เพื่อเปิดระบบออนไลน์ในการเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

#BSRURecentNews ศูนย์ภาษา ประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง การเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) #BSRUNews

งานเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ”

งานเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ”

วันนี้ (11 มกราคม 2560) เวลา 13.00 น. งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 2 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการนักวิชาการ รวบรวม เรียบเรียง และกลั่นกรองผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดทำฐานข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

#BSRURecentNews งานเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ” #BSRUNews

ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559 รอบ”อบรม Admin”

ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559 รอบ”อบรม Admin” โดยใช้โปรแกรม speexx วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2559 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 1051 – 10531 โดย รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีอาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม

#BSRURecentNews ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559 #BSRUNews

สาขาวิชาแอนิเมชั่นฯ ร่วมกับ ADM ม.หนานหยาง จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับงานแอนิเมชั่น และการอบรมเทคนิคการใช้สี In Search of Harmony”

{Recent News}
สาขาวิชาแอนิเมชั่นฯ ร่วมกับ ADM ม.หนานหยาง จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับงานแอนิเมชั่น และการอบรมเทคนิคการใช้สี In Search of Harmony”

วันนี้ (5 มกราคม 2560) เวลา 10.00 น. สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ School of Art Design and Media มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง สิงคโปร์ จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับงานแอนิเมชั่น และการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สี In Search of Harmony” ณ อาคาร 10 ชั้น 1 โดย รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี ได้รับเกียรติจาก ผศ.อึ้ง วุน แลม อาจารย์ด้านศิลปะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง นำผลงานศิลปะมาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สีน้ำ In Search of Harmony ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560

#BSRURecentNews สาขาวิชาแอนิเมชั่นฯ ร่วมกับ ADM ม.หนานหยาง จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับงานแอนิเมชั่น และการอบรมเทคนิคการใช้สี In Search of Harmony” #BSRUNews